Cơ cấu nhân sự

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN CỐ VẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG

KHỐI
CHỨC NĂNG
Phòng
Tổng Hợp
Phòng 
Kế Toán
Phòng Kế Hoạch
Và QLDA
KHỐI
XÂY DỰNG
Xây Dựng
- Nội Địa
Xây Dựng
- Quốc Tế
KHỐI TƯ VẤN
THIẾT KẾ 
XN Nội Thất 
- DECOR
Trung Tâm
TK Và QH
KHỐI
ĐẦU TƯ
Trạm Dừng Nghỉ
Và DV HCQT
BQL-DA KCN 
- Tây Bắc Ga
BQL-DA KCN 
- Bỉm Sơn
CHI NHÁNH
THANH HÓA
KS HÀ NỘI
PHỤC HƯNG